Yasin Suresi ve 19

YASİN SURESİ VE 19
Kuran’ın en çok okunan surelerinden biri Yasin Suresi’dir. Yasin suresi "Ye-Sin" başlangıç harfleriyle başlamaktadır. Bu surede geçen "Ye" harfi 237 defa "Sin" harfi 48 defa tekrarlanır. Ortaya çıkan 237+48= 285 (19x15) 19’un tam katıdır.
Yasin Suresi'nde geçen başlangıç Harflerinin Sayısı
Ye Sin Toplam
237 + 48 = 285 (19 x 15)

Yasin Suresi içinde birçok bilimsel mucize barındıran bir suredir. Bu sureyi anlamını anlayarak okumanızı tavsiye ediyoruz. Ne yazık ki ölülerin arkasından çok okunan bu sureden, diriler yeterince ders almamaktadırlar. Oysa ne ilginçtir ki Kuran’ın diriler için indirildiği Yasin Suresi’nde söylenmektedir.
69- Ona şiir öğretmedik, zaten ona yakışmaz da. O yalnızca bir hatırlatıcı ve apaçık bir Kuran’dır.
70- Dirileri uyarır ve inkârcıların üzerine sözün gerçekleşeceğini söyler.
36- Yasin Suresi 69-70
MERYEM SURESİ VE 19
Meryem Suresi 19. suredir ve "Kef-He-Ye-Ayn-Sad" başlangıç harfleriyle başlamaktadır. Sıra numarası özel bir sayı olan bu sure, tek bir ayette en uzun başlangıç harfli kalıba sahip sure olarak da özeldir (42. suredeki Ha-Mim, Ayn-Sin-Kaf kalıbı iki ayette geçer). İşte bu 5 harf bu surede tam 798 (19x42) defa geçmektedir.
Meryem Suresi'nde geçen başlangıç Harflerinin Sayısı
Kef He Ye Ayn Sad Toplam
137 + 175 + 343 + 117 + 26 = 798 (19 x 42)

Meryem Suresi de Yasin Suresi gibi anlaşılması kolay, taklidi imkansız mucizeler için çok güzel bir örnektir. Bu sureler ile ilgili bu temel özelliklerin yanında da 19 kodunun gözüktüğü yan özellikler vardır. Fakat kitabımızın hacmini aşmamak ve bazı okuyucularımızın temel noktalara olan dikkatini dağıtmamak için bu noktalara girmiyoruz.
AYN-SİN-KAF BAŞLANGICI
"Ayn-Sin-Kaf" kalıplı başlangıç harfleri, 42. sure olan Şura Suresi’nde geçmektedir. "Ayn-Sin-Kaf" başlangıcı diğer hiçbir başlangıç harfinde olmayan bir özelliğe sahiptir. Diğer tüm başlangıç kalıpları surelerin 1. ayetlerinde geçerken "Ayn-Sin-Kaf" başlangıcı Şura Suresi’nin 2. ayetini tek başına oluşturmaktadır. İşte bu başlangıç harfleri geçtikleri surenin içinde toplam 209 (19x11) kez geçerek, 19’un tam katını vermektedir.
Şura Suresi'ndeki "Ayn-Sin-Kaf" başlangıcını oluşturan harflerin sayısı
Ayn Sin Kaf Toplam
98 + 54 + 57 = 209(19 x 11)

SAD BAŞLANGICI VE 19’UN DÜZELTTİĞİ HATA
Başlangıç harfli sureler içinde üç tanesi tek başına başlangıç kalıbını oluşturmaktadırlar. Bunlar 38. surede "Sad", 50. surede "Kaf" ve 68. surede "Nun" harfleridir. Biz bu başlık altında Sad Suresi’ni inceleyeceğiz. Görüldüğü gibi "Sad" harfiyle sure başladığı için surenin ismi de "Sad" olarak anılmaktadır.
"Sad" harfi 38. surede tek başına geçerken, 7. Sure olan Araf Suresi’nin içinde "Elif-Lam-Mim-Sad" başlangıç kalıbının içinde, 19. sure olan Meryem Suresi’nin içinde ise "Kef-He-Ye-Ayn-Sad" başlangıç kalıbının içinde geçer. İşte bu 3 surede geçen "Sad" harflerinin toplam sayısı 152 (19x8) olup 19’un tam katıdır.
"Sad" başlangıç kalıbıyla başlayan surelerdeki "Sad" harflerinin adedi
7.Sure Araf 19.Sure Meryem 38.Sure Sad Toplam
97 + 26 + 29 = 152 (19 x 8)
Mevcut birçok Kuran nüshasından eğer "Sad" harflerini sayarsanız, Araf Suresi’nde 97 değil, 98 "Sad" geçtiğine tanık olabilirsiniz. Bunun sebebi 7. Araf Suresi 69. ayette geçen "Bastatan" kelimesinin "Sin" yerine yanlışlıkla "Sad" ile yazılmasıdır. Hatta birçok nüshada söz konusu kelimenin üzerinde küçük "Sin" harfi yazılmıştır ve Arapça bir açıklama eklenmiştir "Yukrau bis sini" yani "Sin" ile okuyun denmektedir. Araf Suresi’nin 69. ayetinde geçen "Bastatan" kelimesinin "Sad" ile yazıldığı halde "Sin" harfiyle seslendirildiğini ileri süren tezden ayrı olarak bir başka tez daha ileri sürülmüştü: "Bastatan" kelimesi hem "Sin" ile hem "Sad" ile yazılabilir. Bu tartışmayı Türkçe’de "ağa" diye yazılan bir kelimenin; hem "aga" hem "ağa" diye yazılıp yazılamayacağı, her iki şekilden hangisinde okunacağı tarzındaki bir tartışmaya benzetebilirsiniz.
Fakat Kuran, insan sözü değildir. Allah’ın vahyidir ve bu ayetteki bu sorunu da 19 kodu çözmektedir. 19 kodu, bu kelimenin "Sin" ile yazılması gerektiğini göstermektedir. Nitekim Arapça sözlüklerden de bu kelimenin asıl yazılışının bu olduğunu görebiliriz. 19 kodunun bu keşfi açığa çıktıktan sonra en eski Kuran nüshaları araştırıldı ve en eski nüshalardan biri olan Taşkent nüshasında "Bastatan" kelimesinin 19 kodunun doğruladığı şekilde "Sin" ile yazıldığı bulundu. Anlaşılıyor ki Kuran nüshaları çoğaltılırken birbirine yakın sesli olan "Sad" ve "Sin" harfleri karışmıştır. Tahminimizce yanlış çoğaltılan nüshada "Sad" harfinin üzerinde "Sin" yazmasının nedeni, bu yanlışı fark eden birinin bu yanlışı düzeltmek için "Sad"ın üstüne "Sin" yazması, nüshayı çoğaltanların ise bunun düzeltme olduğunu anlamadan aynen kopya etmeleridir. Fakat bazı nüshalarda doğru şekilde "Sin" harfiyle kopya edilmiştir. Anlaşılıyor ki bu hata yüzünden "Sad"cılar ve "Sin"ciler arasında tartışma çıkmış ve bu yüzden "Sad" harfli nüshanın doğruluğuna dair hadis uydurulmuştur. Sonunda "Sad" harfli nüshaların bu kadar yoğunlaşması işte bu uydurulan hadisler sebebiyledir. 19 kodu bu tartışmayı çözmekte ve bu hadislerin uydurulduğunu ispatlamaktadır.
En eski Kuran nüshalarından biri olan Taşkent nüshasında "Bastatan" kelimesi doğru olarak "Sin" harfiyle yazılıdır

19 kodu kullanılarak yapılan bu düzeltme derslerle doludur:
1- 19 kodu, Kuran üzerinde insanların yaptığı en ufak hatayı bile düzeltebilmektedir.
2- 19 kodu, Kuran’ın bir kenar süsü değildir. Aktif görevleri olan, koruyucu, düzeltici görevleri olan mucizevi bir koddur.
3- Yine anlaşılmıştır ki 15. sure olan Hicr Suresi’nin 9. ayetinde söylenen "Hiç şüphesiz Hatırlatıcı’yı (Kuran’ı) biz indirdik biz. Onun koruyucuları da biziz." ifadesinde Allah’ın buyurduğu gibi Kuran’ı Allah korumaktadır. Bu koruma işi insanlara bırakılmış değildir. Bu koruma, Allah’ın Kuran’da dikkat çektiği 19 koduyla ve diğer matematiksel yapılanmalarla gerçekleşmektedir. İnsanlar hata yapabilmekte, Allah’ın Kuran’a koyduğu ve dikkat çektiği kod ise düzeltmeleri yapmaktadır. ("Bastatan" kelimesindeki harf yanlışı insanların Kuran’ı yazarken yaptığı hatalara ve matematiksel kodun onları düzeltmesine çok güzel delildir. Gerçekten de hiçbir hata Kuran’ın matematiksel kodundan kurtulamamakta ve düzeltilmektedir.)
KAF BAŞLANGICI, KURAN VE 19
Başlangıç harflerinden biri olan ve anlaşılması kolay, taklidi imkansız mucizeler sergileyen "Kaf" harfi, “Kuran” kelimesinin ilk harfi olduğu için; Kuran’ı temsil ettiği de düşünülmektedir.
"Kaf" harfi 50. sure olan Kaf Suresi’nin başında başlangıç harfi olarak geçmektedir. Geçtiği ayet şöyledir:
Kaf, Şanı Yüce (Mecid) Kuran,
1- Kaf Suresi 1
Bu suredeki Kaf harflerini sayarsanız 57 (19x3) sayısına ulaşırsınız. Bu harfi saymak için Arapça’yı bir dil olarak bilmenize de gerek yoktur. Elinizdeki herhangi bir Kuran’ı açın ve 50. suredeki harflerin üzerinde iki noktayı arayın. Bir tek "Kaf" harfi üzerinde iki nokta bulundurduğundan bu sayımı rahatça yapabilirsiniz.
Kaf Suresinde Geçen "Kaf" harflerinin sayısı
57 ( 19 x 3)

“Kaf” harfinin başlangıç olarak geçtiği Kaf Suresi’nin ilk ayetinde "Mecid" sıfatının Kuran’a yakıştırılması da çok anlamlıdır. Çünkü "Mecid"in matematiksel değeri de tamı tamına 57’dir. (19x3)
"Mecid" kelimesinin matematiksel değeri
Mim Cim Ye De Toplam
40 + 3 + 10 + 4 = 57(19 x 3)

Birinci ayette geçen “Kuran” kelimesinin bu formu da Kuran’da 57 (19x3) defa geçer (10-Yunus Suresi 15. ayetinde başka bir Kuran’dan bahsedildiği için sayıma girmez).
Kuran boyunca "Kuran" formunun geçiş adedi
57 (19 x 39)

“Kuran” kelimesi üzerine bu sayımlar bize çok kısa ve çok ilginç iki ayeti hatırlatmaktadır:
1- Rahman (Merhametli)
2- Öğretti Kuran’ı
55- Rahman Suresi 1-2
Eğer önceki başlıklarımızı hatırlarsanız, Rahman kelimesi Kuran’da 57 (19x3) kez geçmektedir. Kuran’ın 57 kez geçen "Kuran" formuyla bu kez Allah’ın 57 defa geçen Rahman ismi kullanılmaktadır. (Kuran’ın "Kuran" formu dışında "Elif" harfinin ilavesiyle yazılan "Kuranen" ve "He" harfinin ilavesiyle yazılan "Kuranehu" formları da vardır.
Ayrıca Rahman ve Kuran dışında ayette geçen "öğretti" ifadesinin Arapça’sı olan "Alleme" kelimesinin, Allah’ın öğretmesi için kaç kez kullanıldığını araştırırsak karşımıza 19 sayısı çıkar. (Bakınız 2-31, 2-32, 2-239, 2-251, 2-282, 4-113, 5-4, 5-110, 12-37, 12-68, 12-101, 18-65, 21-80, 36-69, 53-5, 55-2, 55-4, 96-4, 96-5)
Böylece Kuran’ın öğretilmesinden bahseden bu iki ayet 19’un katlarıyla ilgili enteresan bir yapı arzederler. Bu yapıyı şöyle gösterebiliriz:
Kelime Rahman → Öğretti → Kuran
Tekrar sayısı 57(19 x 3) 19(19 x 1) 57(19 x 3)

TEK HARFTE HİÇ TÜKENMEYEN MUCİZELER
"Kaf" başlangıç harfleriyle ilgili özellikleri incelerken 19’un katı olan 57 sayısında; "Kaf" başlangıcıyla ilgili özelliklerin kesiştiğini ve "Kaf" harfinin, baş harfi olduğu "Kuran" ile ilişkisini bu verilerin de doğruladığını gördük.
"Kaf" başlangıç harfi olarak tek başına "Kaf" suresinin başında geçerken, 42. surenin 2. ayetinde "Ayn-Sin-Kaf" kalıbının içinde de "Kaf" harfi geçer. Acaba bu surede "Kaf" harfi kaç kere geçse çok ilginç olur? Bir düşünün... Bu surede de "Kaf” harfi, tamı tamına 57 (19x3) defa geçmektedir.
Başlangıç harflerinin içinde "Kaf" olan 42-Şura Suresi'ndeki "Kaf" harflerinin sayısı
57 (19 x 3)

Görülüyor ki Kuran’ı temsil ettiğini düşündüğümüz "Kaf" harfi, başlangıç harfi olarak iki surede geçmektedir. Bu surelerde geçen "Kaf" harflerini toplarsak, karşımıza 114 (19x6) çıkar. 114 bildiğiniz gibi Kuran’daki surelerin sayısıdır. Demek ki Kuran’ı temsil eden "Kaf"lar, başlangıç harfi olarak geçtikleri surelerde her bir sure için bir defa bulunmaktadırlar.
"Kaf" başlangıcının geçtiği Kaf Suresi 50. suredir ve 45 ayeti vardır. 50+45= 95 (19x5)
"Kaf" başlangıcının geçtiği diğer sure Şura Suresi 42. suredir ve 53 ayeti vardır. 42+53= 95 (19x5)

"Kaf" Harfinin Başlangıç Harfi olduğu Surelerin sure numarası ve ayet sayılarının toplamı
Sure No Ayet Sayısı Toplam
50 + 45 = 95(19 x 5)
42 + 53 = 95(19 x 5)

Görüldüğü gibi Kaf harfi sürekli 19’un katlarıyla kodlanmakla kalmamakta, ayrıca müthiş sayısal simetriler de gözükmektedir.
Kuran boyunca Lut Peygamber’in toplumu "Kavmi-Lut" diye adlandırılmaktadır. Sadece Kaf Suresi’nde bu ifadenin yerine aynı anlamı veren "İhvanu-Lut" ifadesi kullanılır. (50-Kaf Suresi 13. ayet) "Kavmi Lut" ifadesi "Kaf" harfiyle yazılır, fakat "İhvanu Lut" ifadesinde "Kaf" harfi yoktur. Eğer Allah tüm Kuran boyunca kullandığı "Kavmi-Lut" deyimini Kaf Suresi’nin 13. ayetinde de kullansaydı, o zaman bu surede 58 "Kaf" harfi var olacaktı ve 19’lu sistem bozulacaktı. Allah, anlamaya niyeti olanlara Kuran’da 19 kodunu özellikle oluşturduğunu göstermektedir. İşin ilginç yanı, dinde kendi yaklaşımları dışında hiçbir yaklaşımı kabul etmeyen, dine akılcı ve mantıksal bir yapının hakim olmasını arzu etmeyen, halkın; şeyhlere, dervişlere, meczuplara, mollalara teslim olmasını, Kuran’ın anlaşılmadan sadece okuma kitabı gibi okunmasını arzu eden, geleneği dinselleştiren sözde dinciler, akılcı düşünmeye sebep olan 19 koduna, inkârcılardan daha çok düşmandırlar. Kuran’da Allah’ın 19 koduna ve onun fonksiyonlarına dikkat çekmesine ve tüm bu verileri bize sunmasına rağmen ne yazık ki bu böyledir! Bu kişiler 19 üzerine düşünmek, dinlemek ve onu değerlendirmek bile istememektedirler. Bunlara bir Kuran ayetini hatırlatmakta fayda görüyoruz:
Onlar ki sözü dinlerler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah’ın kendilerini doğruya ilettiği kimselerdir. Onlar akıl ve vicdan sahipleridir.
39-Zümer Suresi 18